برگزاری دوره دزیمتری فردی به روش ترمولومینسانس  TLD

برگزاری دوره دزیمتری فردی به روش ترمولومینسانس  TLD  در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان
۱۳ الی ۱۸ آذر ۱۴۰۲

این دوره با تدریس استاد محترم جناب آقای مهندس جعفری زاده و به مدت دو روز کلاس تئوری و یک روز آزمایشگاه برگزار گردید.