مطالب بیشتر ...
irps-14000727-002
irps-14000713-005
irps-14000713-006
ad22

اعضاء هیئت مدیره

دکتر محمد رضا کاردان

رئیس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان

دکتر میر شهرام حسینی پناه


نایب رئیس انجمن

دکتر سیما تقی زاده دباغ


دبیر انجمن

دکتر بیطرفان رجبی


خزانه دار

دکتر مصطفی زاهدی فر


عضو هیئت رئیسه

مهندس حسین کریمی آشتیانی

بازرس