کتاب حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاریِ صنعتی

معرفی مختصر کتاب
افرادی که می خواهند به پیشه ی پرتونگاریِ صنعتی مشغول شوند باید در دوره ای با عنوان دوره ی مقدماتیِ حفاظت در برابر اشعه برای پرتونگاریِ صنعتی شرکت کنند.

در این دوره آن چه برای انجامِ ایمنِ پرتونگاری لازم است آموزش داده می شود. در این کتاب محتوای این دوره به زبانی ساده که برای پرتونگارها کسالت بار نباشد نوشته شده است. کتاب حاویِ مثال ها، پرسش ها، و نکات حفاظتی ای است که می توان به فرایندِ آموزش کمک کند. کتاب به گونه ای نوشته شده است که می تواند برای آموزگاران دوره نیز مفید باشد.