عنوان رویداد: سرقت سنجشگر چگالی و رطوبت
زمان رویداد: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ (۱۴ فوربه ۲۰۲۳)
تاریخ انتشار گزارش رویداد: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ (۱۷ فوریه ۲۰۲۳)
محل رویداد: ایالت سونورا/ مکزیک
رتبه نهایی براساس :INES سطح صفر/ زیر مقیاس (بدون تاثیر در ایمنی)

در تاریخ ۲۶ بهمن (۱۵ فوریه) یک دارنده پروانه اشتغال به واحد قانونی مکزیک، سرقت سنجشگر چگالی و رطوبت (تروکسلر مدل ۳۴۴۰) در ایالت سونورا را اعلام کرد. سرقت زمانی رخ داده بود که پرسنل در خیابان توقف و خودرو را بدون مراقبت ترک کرده بودند. سنجشگر با شماره سریال ۳۰۲۵۰ حاوی ۴۲/۱ گیگابکرل  آمریسیوم/برلیوم (طبقه ۵) و ۶۷/۱۷۲ گیگابکرل سزیم-۱۳۷ (طبقه ۵) بوده است.

۲۸ بهمن مقامات محلی و دارنده پروانه اشتغال پیدا شدن سنجشگر را به واحد قانونی اطلاع دادند. پس از دریافت مجوز از واحد قانونی، سنجشگر به دارنده پروانه اشتغال تحویل داده شد. با استفاده از یک آشکارساز گایگر و بازرسی بصری تایید شد که هر دو چشمه در حفاظ قرار دارند.

لینک خبر:

https://www-news.iaea.org/ErfView.aspx?mId=281c11f3-830e-4dcc-816b-8cd40a72ede7

کانال انجمن:

https://t.me/RadiationProtection


اینستاگرام انجمن:

Https://www.instagram.com/radiation_protection_society