پیامدها و راه‏های مقابله با پرتوگیری برای آتش نشان ها

آتش نشان ها ازجمله اقشاری هستند که ممکن است در سوانح رادیولوژیکی، یا سوانحی که در مراکزِ دارنده ی منابع تابش رخ می دهد درگیر شوند. به این ترتیب، همه ی آتش‌نشان ها باید آشنایی مختصری با پدیده های پرتوی داشته باشند. به-خصوص باید بدانند در چه مراکزی باید انتظارِ مواجهه با منابع تابش را داشته باشند و در صورتِ بروزِ سانحه در این مراکز چه گونه بفهمند که درگیر یک سانحه ی رادیولوژیکی شده اند یا نه.
این اسلایدها برای آشناکردنِ آتش نشان ها با پدیده های پرتوی تهیه شده است؛ گرچه می تواند برای دیگرانی هم چون نیروهای انتظامی و امنیتی نیز به کار آید. ارزیابیِ سوانحِ رادیولوژیکی و نیز واکنش به آن ها نیازمند آموزش های فراگیرتری است.

دانلود فایل