ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز

IRANRMS2021 در تاریخ ۱۳ – ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی در دانشگاه شیراز برگزار می گردد. این کنفرانس که توسط مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز، با همکاری انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران و دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران برگزار میشود، بستری جهت ارایه، بحث و تبادل نظر پیرامون جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه سنجش و ایمنی پرتوها خواهد بود.

 •  حفاظ سازی
 •  رادیو بیولوژی
 •  دزیمتری پرتوهای یونساز
 •  روشهای دزیمتری و دزیمترهای جدید
 •  کدهای محاسباتی در فیزیک بهداشت
 •  آموزشهای حضوری و مجازی حفاظت در برابر اشعه
 •  ارزیابی تطابق دستگاههای پرتوساز ساخت داخل با استانداردها
 •  تصویربرداری از افراد با دستگاههای تصویر ساز غیر پزشکی (با اهداف امنیتی)
 •  تاثیر پاندمی کرونا بر حفاظت پرتویی، (افزایش پرتوگیری تشخیصی، کاهش نظارت و بازرسی و …)
 •  اثرات بیولوژیکی و حفاظ گذاری
 •  تکنولوژی ۵G، چالش ها و حفاظت
 •  سنجش و ایمنی پرتوهای غیر یونساز

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://www.iranrms2021.com/ مراجعه فرمایید.