فرم نظر خواهی از اعضاء در خصوص عملکرد انجمن

این فرم توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری طراحی و پیشنهاد شده است. لطفا پس از تکمیل به آدرس info@irps.org.ir ارسال نمایید.