دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها- اسفند ماه ۱۳۹۷

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها را در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برگزار می نماید.

سر فصل های دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق و کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها

محل برگزاری: مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، سالن C

مدارک مورد نیاز:
۱- کپی کارت ملی
۲- کپی مدرک تحصیلی
۳- یک قطعه عکس
۴- فیش واریزی ۴،۰۰۰،۰۰۰ ريالی
۵- تکمیل فرم ثبت نام

پرداخت هزینه ثبت نام دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها

۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال