اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس، فرصت‏ ها و چالش ‏ها برگزار شد.

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس، فرصت ‏ها و چالش ‏ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ با حضور جمع کثیری از صاحب نظران و پژوهشگران در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد. در این کنفرانس تعداد زیادی مقاله در زمینه پرتوهای الکترومغناطیسی ارائه شد.

ریاست انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران، به عنوان سخنران کلیدی در زمینه الزامات ایمنی پرتوهای رادار سخنرانی کردند. ایشان توضیحاتی نیز در زمینه فعالیت‏های انجمن ارائه کردند.

در انتهای کنفرانس میز گردی جهت پاسخ به سئوالات حاضران در کنفرانس برگزار شد. دکتر حسینی پناه به عنوان رئیس انجمن نیز در میز گرد حضور داشتند و پاسخگوی تعدادی از سئوالات بودند.

در انتهای کنفرانس به ارائه کنندگان مقالات برتر جوایزی اهدا شد.

 کتابچه مقالات ارائه شده در کنفرانس