پنجمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیریون ساز

به اطلاع پژوهشگران محترم در زمینه سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز می رساند پنجمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیریون ساز در تاریخ ۲۶ و ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ در دانشگاه کاشان برگزار می گردد. کلیه مقالات پذیرفته شده، در یک شماره ویژه مجله علمی-پژوهشی سنجش و ایمنی پرتو چاپ خواهد شد. جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و ارسال مقاله به وب سایت کنفرانس https://rsmconf.kashanu.ac.ir/fa مراجعه نمایید.