شهریور ۲۷, ۱۳۹۸

دستورالعمل جدید تعیین گروه و درصد پرتوکاری منتشر شد

براساس ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه ، مزایایی به افراد پرتوکار تعلق می گیرد که یکی از آنها فوق العاده کار با اشعه می باشد. […]