بولتن شماره ۴۰ اتحادیه بین المللی انجمن های حفاظت در برابر اشعه (IRPA) منتشر شد

بولتن شماره ۴۰ اتحادیه بین المللی انجمن های حفاظت در برابر اشعه (IRPA) منتشر شد. در این بولتن به رویدادهای سال ۲۰۲۳ و رویدادهای آتی پرداخته شده است.