نشست کارگروه روابط عمومی شورای انجمن های علمی ایران با حضور نمایندگان انجمن های علمی

این نشست با حضور نمایندگان انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان در تاریخ۲۹ آبان ۱۴۰۲ برگزار و علاوه بر آشنایی با کلیه انجمن های علمی شرکت کننده در نشست،  همفکری در جهت رفع موانع فعالیت انجمن های علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.