آخرین بولتن IRPA (شماره ۳۸)

آخرین بولتن IRPA (شماره ۳۸) از طریق لینک زیر در دسترس علاقه مندان است.

https://www.irpa.net/members/54592/%7B07ADD584-A1DE-4896-A800-9F11288021FB%7D/IRPA%20Bulletin%2038%20(English).pdf