معرفیِ کتاب های حوزه ی حفاظت پرتوی و فیزیک بهداشت

صفحه ای برای معرفیِ کتاب های حوزه ی حفاظت پرتوی و فیزیک بهداشت
اگر ناشر و نویسنده ی کتاب های حوزه ی حفاظت پرتوی و فیزیک بهداشت هستید و مایل اید کتاب یا کتاب های شما در این صفحه معرفی شود؛ تنها کافی ست تصویر رو و پشت جلد و نیز فهرست محتوای کتاب را به نشانیِ ” info@irps.org.ir ” ارسال کنید.
علاوه بر این، شما می توانید کتاب های دیگران را نیز در این صفحه معرفی کنید. به این منظور، علاوه بر تصویرِ جلد کتاب، باید متنی حداکثر شش صد کلمه ای برای معرفیِ کتاب ، هم به فرمت ورد و هم به فرمت پی دی اف ارسال کنید. در این متن باید زبان، ناشر، و سال چاپ کتاب را بنویسید و نیز کتاب را به صورت خلاصه معرفی کنید.
بازدید کنندگان بدانند که معرفیِ کتاب در این صفحه به معنای تأیید محتوای آن نیست!