خاستگاه و جایگاه میکرودزیمتری – غلامرضا رئیس علی – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز ( دانشگاه شیراز ، به صورت مجازی) ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۴۰۰