هفتمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

ایمنی و حفاظت، به ویژه از نوعِ پرتویِ آن، حوزه ی اکراه و ناباوری ست. کم تر صاحب کار، دولت مرد، مدیر، مسئول، و حتا کارگری اولویت‌اش را حفاظت از دیگران و حتا خود می داند؛ گاهی از سرِ ناچاری، گاهی از سرِ نادانی، و گاهی از سرِ سودجویی.
با وجودِ این، همیشه کسانی یا نهادهایی هستند که، فراتر از مسئولیت، عرف، و مقررات در جهتِ ارتقای ایمنی و حفاظت کارهایی می کنند که مؤثر است:
ـ عده ای را بدون چشم داشت آموزش می دهند؛
ـ برای آگاهیِ مردم و پرتوکاران کتابی، جزوه ای، بروشوری، … می نویسند؛
ـ فیلم آموزشی ای می سازند؛
ـ دوره ی آموزشی ای طراحی می کنند؛
ـ ابزارها یا دستگاه هایی برای ارتقای حفاظت طراحی می کنند؛
ـ صاحب کاران و مدیران را وامی دارند تا به ایمنی و حفاظت توجه کنند؛
ـ …
تلاش چنین افرادی، در حالی که شایسته ی تقدیر است، ممکن است هیچ گاه به چشم نیاید.
اما نباید این گونه باشد. باید از ایشان تقدیر کرد و چه نهادی مکلف تر از انجمن برای انجامِ این کار و چه بستری مناسب‌تر از جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین.
انجمن چه کند؟ چه گونه از این تلاش ها آگاهی یابد و چه گونه داوری کند؟
حقیقت این است هیچ کس بیش از خود ما بر آن چه کرده ایم آگاه نیست. از تلاشی که کرده ایم، از نتیجه ی کارمان، از خوبی ها و بدی-هایش.
پس بگذارید شکسته نفسی را کنار بگذاریم و این فرصت را غنیمت بشماریم تا کارهای درستمان را با دیگران درمیان بگذاریم. اگر سزاوار تقدیرمان دانستند که چه خوب، و گرنه شاید کارمان الگویی شود برای دیگران.
از سوی دیگر، آنان که کارهای درست می کنند تنها کسانی نیستند که سزاوارِ تقدیرند، آنانی که کارِ درستِ دیگران را می بینند نیز چنین اند. پس چه خوب، اگر نه خود، بلکه دیگرانی را که سزاوار می دانید به انجمن معرفی کنید.
بیائیم و ما را در گزینشِ این شایسته‌گان یاری کنیم؛ خودمان باشیم یا دیگران. و بدانیم که هیچ محدودیتی در نوعِ کارهای انجام شده یا زمانِ انجامِ آن ها یا تحصیلاتِ افراد در کار نیست.

دبیرخانه جایزه

Web:   http://siminaward.ir/

Email: info@siminaward.ir

Tel:     (۹۸) ۷۱۳-۲۳۳-۴۰۳۳