ششمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

ششمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین
مهلت ارسال آثار پژوهشی: Friday, 16 October,2020
تمدید تا تاریخ: Sunday, 20 December,2020
محورهای پژوهش
حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز
رادیوبیولوژی
دزیمتری بیمار، پرسنل و افراد جامعه
حفاظ گذاری
پایش های محیطی
سوانح و حوادث پرتویی
http://siminaward.ir/

WhatsApp Image 2020-12-05 at 10.51.41 PM