آیا می خواهید در کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی کارآموزی کنید؟

برنامه کار آموزی (mentorship) در ICRP
کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) یک برنامه کار آموزی رایگان برای دانشجویان و افراد جوان و کم سابقه در نظر گرفته است. در این برنامه متقاظیان با یکی از کارگروههای فعال و زیر نظر یکی از اعضای کار گروه به صورت کار در خانه فعالیت خواهند کرد. زمان این برنامه یک ساله است و در طول این مدت کار آموزان عضو کارگروه خواهند بود و میتوانند در جلسات کارگروه شرکت کنند. البته هزینه شرکت در جلسات باید توسط متقاضی یا محل کار وی تامین شود. برای اطلاع از پستهای خالی و شرایط درخواست به لینک زیر مراجعه کنید:

http://icrp.org/page.asp?id=465&utm_source=International+Commission+on+Radiological+Protection&utm_campaign=a56d92f0ad-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_12_02&utm_medium=email&utm_term=0_89436ae8fd-a56d92f0ad-196324125