«مدرک ایمنی پرتوی در کاربرد منابع پرتو برای مقاصد بازرسی و تصویربرداری غیر پزشکی از انسان منتشر شد.»

https://www.iaea.org/publications/12352/radiation-safety-of-x-ray-generators-and-other-radiation-sources-used-for-inspection-purposes-and-for-non-medical-human-imaging

مدرک ایمنی پرتوی در کاربرد منابع پرتو برای مقاصد بازرسی و تصویربرداری غیر پزشکی از انسان از سری راهنما های ایمنی آژانس به تازگی منتشر شده است.

در استانداردهای بین المللی جدید امکان بکارگیری منابع پرتو برای تصویربرداری از انسان برای مقاصد غیر پزشکی، در صورت تایید ضرورت و توجیه پذیری توسط مراجع حاکمیتی و واحد قانونی بصورت محدود و با رعایت الزاماتی داده شده است.
در این مدرک الزامات و راهنمایی هایی جهت استفاده از منابع پرتو در بازرسی ها و تصویربرداری ها با مقاصد امنیتی، گمرکی، قاچاق مواد مخدر و …. آمده است.
باتوجه به این که کشور ما به دلیل موقعیت و شرایط، تجربه استفاده از این گونه دستگاه ها را داشته است دفتر حفاطت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی در تدوین این مدرک مشارکت جدی داشته است.