Tips & Tricks: Radiation Protection in Radiography

https://elearning.iaea.org/m2/course/view.php?id=517

این دوره مجموعه ای از سخنرانیهای کوتاه متخصصان در زمینه رادیولوژی است. این دوره برای متخصصان تصویر برداری تهیه شده و موضوع آن حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی است.
انتظار می رود شرکنت کنندگان پس از پایان این دوره این تواناییها را به دست آورده باشند:
• افزایش آگاهی در زمینه حفاظت در برابر اشعه در قسمتهای مختلف رادیولوژی
• آشنایی با روشهای کاربردی اعمال اصل بهینه سازی
• آشنایی با وظایف و اهمیت تکنولوزیست رادیولوژی
• آشنایی با اهمیت ارتباط مناسب با بیمار در مورد حفاظت در برابر اشعه
• آشنایی با برنامه ارزیابی بررسی تصاویر مردود شده و نقش آن در کنترل کیفی
زمان تقریبی برای هر موضوع حدود ۱ ساعت است و بعد از پایان هر مبحث در صورت موفقیت در امتحان پایانی گواهی شرکت در دوره صادر می شود.