Safety and Quality in Radiotherapy

https://elearning.iaea.org/m2/enrol/index.php?id=392

این دوره برای متخصصان رادیوتراپی طراحی شده است.
هدف این دوره این است که به شرکت کنندگان کمک کند تا:
• با ایمنی در رادیوتراپی بیشتر آشنا شوند.
• روشهای پیشگیری و کاهش سوانح در رادیونراپی را یاد بگیرند.
• با سامانه یادگیری از سوانح آشنا شوند.
• با منابع اطلاعاتی مفید برای افزایش ایمنی در رادیوتراپی آشنا شوند.
• بینش لازم برای ارتقای فرهنگ ایمنی را به دست آورند
این دوره تقریبا تمام سوانح عمده در رادیو تراپی را بررسی میکند این بررسی شامل گزارش سانحه، جداول فرآیندی، معیار شدت سانحه، دلایل اصلی بروز سانحه، تحلیل درختی سانحه و فرهنگ ایمنی می باشد.
این دوره از از دوازده قسمت تشکیل شده و در پایان هر قسمت یک سری سوال وجود دارد. این سوالات به شرکت کنندگان کمک میکند تا دانسته های خود را مرور کنند.
این دوره حدودا پنج ساعت زمان میبرد در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی شرکت نیز اعطا می گردد.