تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی کالیبراسیون دزیمترهای فردی و محیطی

به علت تعطیلی دانشگاه شیراز تاریخ برگزاری دوره تغییر کرده است و ظرفیت محدودی برای ثبت نام متقاضیان وجود دارد.

لینک خبر