مدارک حفاظت در برابر اشعه آژانس در یک نگاه

پوستر « مدارک حفاظت در برابر اشعه آژانس در یک نگاه» برای متخصصین بسیار مفید و راهگشاست. تمامی مدارک آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه حفاظت در برابر اشعه را نشان میدهد. طبقه بندی مدارک اعم از الزامات٫ راهنماها٫ مدارک فنی یا گزارشات مشخص شده٫ کاربرد مدرک شامل حفاظت در برابر پرتوگیری شغلی٫ پزشکی٫ مردم و حفاظت رادیولوژیکی محیط زیست تعیین شده اند.