گزارش آژانس بین المللی در خصوص طراحی و اجرای برنامه پایش ملی رادن منتشر شد.

خوشبختانه برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران در کنار برنامه ملی کشورهایی نظیر آرژانتین، استرالیا، اتریش، کانادا، ایرلند، ایتالیا، هلند و آمریکا در پیوست VII درج شده است.
برای اغلب مردم استنشاق گاز رادن بیشترین سهم در پرتوگیری ایشان را در تمام عمرخواهد داشت. رادن مهمترین عامل پرتوگیری انسان و دومین عامل بروز سرطان ریه پس از استعمال دخانیات است. به همین علت استانداردهای بین المللی(GSR Part 3 الزام ۵۰) از دولتها میخواهد که در صورت لزوم برای کنترل پرتوگیری مردم از رادن یک برنامه اقدام تهیه و اجرا نمایند. قدم اول در هر برنامه اقدام، بررسی و پایش غلظت گاز رادن در ساختمانها است تا بتوان غلظت و توزیع آن را در سطح کشور به دست آورد و در مورد لزوم اقدام و نوع آن تصمیم گرفت. هدف این مدرک ارایه راهنماییهای لازم برای طراحی و اجرای برنامه ملی پایش رادن برای کشورهاست.