دستورالعمل جدید تعیین گروه و درصد پرتوکاری منتشر شد

براساس ماده ۲۰ قانون حفاظت دربرابر اشعه ، مزایایی به افراد پرتوکار تعلق می گیرد که یکی از آنها فوق العاده کار با اشعه می باشد. ماده ۲۲ آیین نامه قانون تا پیش از اصلاحیه جدید برای محاسبه حق اشعه برای دو عوامل شرایط محیط کار و شرایط شاغل سهم و نسبت مساوی در نظر گرفته بود و نسخ قبلی دستورالعمل های تعیین گروه ودرصد پرتوکاری بر همین اساس تهیه و مراکز ملزم به رعایت آن بودند.
از آنجا که قانون گذار در ماده ۲۰ قانون ، حق اشعه را بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار عنوان کرده است. براساس تجارب و بازخوردهای دریافتی، واحد قانونی در جهت منطقی تر شدن روش محاسبه، پیشنهاد داد اصلاح ماده ۲۲ آیین نامه با هدف افزایش وزن عامل شرایط کار از ۵۰ به ۷۵ و عامل شاغل از ۵۰ به ۲۵ را به دولت ارائه داد.
این پیشنهاد در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۶ هیات دولت تصویب گردید و در تبصره ۲ آیین نامه اصلاحیه جدید مقرر گردید تعیین درصد مربوط به شرایط شاغل و محیط کار براساس دستورالعملی توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان انرژی اتمی ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب برسد.
براین اساس دستورالعمل تعیین گروه و درصد پرتوکاری جدید بازنگری و منتشر شده است.