نظر سنجی درباره پیش نویس جدید مصوبات کمیسیون انجمن های علمی ایران

اعضاء محترم انجمن حفاظت در برابر اشعه

لطفاً نظرات مفید و سازنده خود را در مورد این نظرسنجی به آدرس ارسال info@irps.org.ir فرمایید