اساسنامه” انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران “

“بسمه تعالی”

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري معاونت پژوهشي

اساسنامه” انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران “

فصل اول کلیات و اهداف

ماده ۱:  به منظور گسترش،  پیشبرد و ارتقای علمی دانش و فنون حفاظت در برابر اشعه و توسعه كمي و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه حفاظت کارکنان، بیماران، مردم و محیط زیست در مقابل اثرات زیانبار پرتوهای یونساز و غیر یونساز و سایر موضوعات مرتبط، انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده ۲:  انجمن مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده ۳ :     مرکز انجمن در شهر تهران، انتهاي خيابان كارگر شمالي، خيابان بيستم (شهيد ابطحي) پلاك ۶۳ تلفن : ۸۸۳۵۱۱۳۰ فاكس: ۸۸۳۵۱۱۳۰  و شعب آن پس  از موافقت کمیسیون انجمن های علمی   می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره:      هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی کثیرالانتشار اعلام شود و کتبا” به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده ۴:      انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم وظایف و فعالیتها

ماده ۵ :     به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده ۱ این اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

۵-۱-          انجام تحقیقات علمی و فرهنگي در سطح ملی و بین المللی با محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم  حفاظت در برابر اشعه سروکار دارند.

۵-۲-          همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

۵-۳-          ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

۵-۴-          ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي وفني.

۵-۵       برگزاري گرهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.

۵-۶        انتشار کتب، نشریات علمی و خبر نامه.

فصل سوم انواع و شرایط عضویت

ماده ۶ :     انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد:

۶-۱-           عضویت پیوسته :

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حفاظت در برابر اشعه، زيست شناسي، زيست شناسي پرتوي، فیزیک کلیه گرایش ها، مهندسی الکترواپتیک، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی فوتونیک، مهندسی رادیوالکترونیک، مهندسی جوش، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی HSE، بهداشت حرفه ای، پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه، مهندسي پزشكي، مهندسي هسته اي، شيمي، شيمي هسته اي، شيمي معدن، مهندسي شيمي، مهندسي الكترونيك، مهندسي كامپوتر، محيط زيست، بهداشت محيط، راديولوژي، پزشكي تخصص راديولوژي، پزشكي تخصص راديوتراپي و پزشكي تخصص هسته اي ‌مي باشند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند

۶-۲-           عضویت وابسته :

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۶-۳-              عضویت دانشجویی :

کلیه دانشجویانی که در رشته حفاظت در برابر اشعه، زيست شناسي، زيست شناسي پرتوي، فیزیک کلیه گرایش ها، مهندسی الکترواپتیک، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی فوتونیک، مهندسی رادیوالکترونیک، مهندسی جوش، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی HSE، بهداشت حرفه ای، پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه، مهندسي پزشكي،  مهندسي هسته اي، شيمي، شيمي هسته اي، شيمي معدن، مهندسي شيمي، مهندسي الكترونيك، مهندسي كامپوتر، محيط زيست، بهداشت محيط، راديولوژي، پزشكي تخصص راديولوژي، پزشكي تخصص راديوتراپي و پزشكي تخصص هسته اي به تحصیل اشتغال دارند.

۶-۴-           عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های حفاظت در برابر اشعه حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف  انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

۶-۵-           اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمانهایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.

تبصره۱: افراد دارای درجه كارشناسي در یکی از رشته های مذکور در بند ۶-۱ می توانند با تصویب هیئت مدیره به   عضویت پیوسته  انجمن در آیند.

تبصره۲: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.

ماده ۷ :     هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱:  پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲:  اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸ : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۸-۱-          استعفای کتبی.

۸-۲-          عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره :  تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده ۹ :  ارکان اصلی عبارتند از:

الف :  مجمع عمومی                       ب : هیئت مدیره                ج : بازرس

الف : مجمع عمومی

ماده ۱۰ :  مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

۱۰-۱-      مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثر آراء معتبر است.

۱۰-۲-      مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیئت مدیره یا بازرس (بازرسان) و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

۱۰-۳-      در صورتی که در دعوت نخست جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت جلسه دوم با فاصله حداقل بیست روز بعد تشکیل می شود و با تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. در ضمن اخذ آراء می تواند بصورت مکاتبه ای و براساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود، انجام شود.

تبصره ۱:  دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی يا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره ۲:  یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما” اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره يا بازرس تصریح نمایند.

تبصره ۳: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصرا” موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.

تبصره ۴: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آراء معتبر است.

ماده ۱۱ :    وظایف مجامع عمومی

الف- مجمع عمومي عادي

–         انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس (بازرسان در صورت وجود بیش از یک بازرسی اصلی)

–         تصویب خط مشی انجمن

–         بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

–         تعیین میزان حق عضویت

–         عزل هیئت مدیره و بازرس (بازرسان)

–         بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

ب- مجمع عمومي فوق العاده

تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

تصویب انحلال انجمن

تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادي و فوق العاده با حضور نماينده تام الاختيار كميسيون انجمنهاي علمي ايران رسميت مي يابد.

تبصره ۲:  مجامع عمومي توسط هيئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۳:  اعضای هیئت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره ۴:  اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس کاندیدا كرده اند.

پ- هیئت مدیره

ماده ۱۲ :   هیئت مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل است که هر ۳ سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

۱۲-۱-       هيچيك از اعضاء نمی تواند بیش از دو دوره متوالی به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

۱۲-۲-      عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.

۱۲-۳-      هیئت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید

۱۲-۴-      کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هيئت مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هيئت مديره یا نایب رئیس انجمن معتبر است.

۱۲-۵-      هیئت مدیره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز است.

۱۲-۶-       جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

۱۲-۷-      کلیه مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضاء در دفتر صورتجلسات هیئت مدیره نگهداری می شود.

۱۲-۸-      شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

۱۲-۹-      در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

۱۲-۱۰-  شرکت بازرس (بازرسان) در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

ماده ۱۳ :   هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد.  وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱۳-۱-      اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۱۳-۲-      تشکیل گروههای علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.

۱۳-۳-      هیئت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است انجام دهد.

۱۳-۴-      جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت دارا می باشد.

۱۳-۵-      تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۱۳-۶-       اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

۱۳-۷-      انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی.

۱۳-۸-      اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

۱۳-۹-      جلب هدایا و کمکهای مالی.

۱۳-۱۰-  اهدای بورسهای تحقیقاتی و آموزشی.

۱۳-۱۱-  اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۱۳-۱۲-  ارسال گزارشهای لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

۱۳-۱۳-  هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۴ ماه پیش از پایان دوره تصدی خود نسبت به فراخوان مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره:      هیئت مدیره پیشین تا تأیید هیئت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ج :  بازرس (بازرسان)

ماده ۱۴ :   مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب می نماید.

تبصره:      انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵ :   وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱۵-۱-       بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۱۵-۲-      بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.

۱۵-۳-      گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره :    کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی را در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیئت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس (بازرسان) قرار گیرد.

فصل پنجم گروههای علمی انجمن

ماده ۱۶ :   انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که براساس شرح وظایفی که از سوی هیئت مدیره برای آنها تعیین شود به فعالیت می پردازند.

۱)                  گروههای تخصصی.

۲)                  کمیته آموزش و پژوهش.

۳)                  کمیته انتشارات.

۴)                  کمیته آمار و اطلاعات.

۵)                  کمیته پذیرش و روابط عمومی.

۶)                   کمیته گردهمایی های علمی.

۱۶-۱-       انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي شود، نيز مي باشد.

فصل ششم بودجه و ساير موارد

ماده ۱۷ :   منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱۷-۱-      حق عضویت اعضاء.

۱۷-۲-      درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی.

۱۷-۳-      دریافت هدایا و کمکها.

۱۷-۴-      کلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵  این اساسنامه خواهد شد.

ماده ۱۸ :   درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده ۱۹ :   کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانکهای کشور نگهداری می شود.

ماده ۲۰ :   هیچیک از مؤسسین یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با انجمن نمایند.

ماده ۲۱ :   کلیه مدارک و پرونده مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیت دار در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲ :   هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معتبر است.

ماده ۲۳ :  انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده ۲۴ :   در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد.  هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهیها کلیه داراییهای منقول و غیر منقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از مؤسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده ۲۵ :  این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۷ زیر ماده و ۱۷ تبصره در جلسه مورخ              ۱۱/۹/۹۱ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.