آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت اول و انتخابات هیات رئیسه انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان به شماره ثبت ۲۶۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۸۱۰

از اعضای پیوسته انجمن دعوت به عمل می آید که در مجمع عمومی نوبت اول که در روز چهارشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸ ساعت ۱۶ که در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق  شهید رجایی واقع در “تقاطع خیابان ولی­عصر (عج) و اتوبان رفسنجانی، به طرف اتوبان رفسنجانی نرسیده به پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان قلب رجایی، طبقه ۳، سالن B” برگزار می­گردد، حضور یابند.

دستور جلسه: ۱- گزارش سالانه انجمن ۲- انتخابات هیات رئیسه انجمن

میر شهرام حسینی پناه

رئیس انجمن