” آگهی دعوت مجمع عمومی نوبت دوم و انتخابات هیات رئیسه انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان به شماره ثبت ۲۶۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۸۱۰

بدین وسیله از کلیه اعضای پیوسته دعوت به عمل می­آید که در جلسه مجمع عمومی انجمن فوق­الذکر در روز چهارشنبه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ که در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق  شهید رجایی ( تقاطع خیابان ولی­عصر (عج) و اتوبان رفسنجانی، به طرف اتوبان رفسنجانی نرسیده به پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان قلب رجایی، طبقه ۳، سالن B)” برگزار می­گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: ۱- گزارش سالانه انجمن ۲- انتخابات هیات رئیسه انجمن

میر شهرام حسینی پناه

رئیس انجمن