نتایج آزمون‏ های کارگاه‏ های دزیمتری فردی مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷- اطلاعیه شماره ۶

 به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون‏های کارگاه‏ های دزیمتری فردی به روش‏ های فیلم بج و TLD که در تاریخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷ برگزار شد می‏ رساند، کد ملی قبول شدگان به شرح زیر است؛ گواهینامه‏ های این افراد در دست تهیه است و به محض آماده شدن برای تحویل، با ایشان تماس گرفته می ‏شود.

کد ملی قبول شدگان در آزمون دزیمتری به روش فیلم بج:

۳۳۰۹۵۵۹۷۴۲

۶۰۳۹۰۷۷۶۱۱

۱۲۸۵۰۹۰۰۳۹

۰۰۷۲۸۱۷۹۰۹

۰۹۴۶۶۰۹۰۲۰

۰۰۷۵۱۵۴۷۳۰

کد ملی قبول شدگان در آزمون دزیمتری به روش ترمولومینسانس:

۰۰۶۴۳۰۱۸۳۴

۰۰۶۴۱۶۵۲۱۳

۰۰۸۳۲۱۷۸۱۹

۶۰۳۹۰۷۷۶۱۱

۴۲۰۹۶۸۷۱۳۸

۱۲۸۵۰۹۰۰۳۹

۰۰۷۲۸۱۷۹۰۹

۱۷۵۳۸۰۴۹۲۲

۲۲۸۰۴۷۳۴۳۷