اعلام پژوهش های برگزیده چهارمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

از بین شرکت کنندگان چهارمین دوره جایزه سه پژوهشگر زیر با امتیاز برابر به عنوان برگزیدگان سال ۹۷-۹۶ به شرح زیر انتخاب شده اند:

آقای مهندس میر رشید حسینی اقدم

از گروه مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سیدمحمودرضا آقامیری

تحت عنوان: “طراحی و ساخت فانتوم آنتروپومورفیک بدن انسان جهت استفاده برای دزیمتری در بخش های پرتودرمانی”

خانم مهندس مرضیه ابراهیمی

از گروه تکنولوژی رادیولوژی و رادیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

استاد راهنما: جناب آقای محمدرضا کاردان

تحت عنوان: “استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین دز دریافتی اعضای خانواده بیماران درمان شده با ید۱۳۱ در مقایسه با روش های رایج”

خانم مهندس مریم صادقی

از گروه مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی، دانشگاه شیراز

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر صدیقه سینا

تحت عنوان: “بهینه سازی دزیمتری ترمولومینسانس توسط قرص های TLD-100 و GR-200 به روش تاگوچی”