برنامه کارگاه‏ های دزیمتری فردی به روش های فیلم بج و ترمولومینسانس ۲۶ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ – اطلاعیه شماره ۴

اطلاعیه شماره ۴

برنامه کارگاه‏ های دزیمتری فردی به روش های فیلم بج و ترمولومینسانس

۲۶ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷- سالن دکتر حسابی، سازمان انرژی اتمی ایران

توجه ۱: نیاز به همراه داشتن ماشین حساب مهندسی در همه روزهای دوره می باشد.

توجه ۲: دریافت گواهینامه دوره پس از موفقیت در آزمون خواهد بود.