اطلاعیه شاخص های ارزیابی عملکرد انجمن های علمی ایران

کمیسیون انجمن های علمی ایران، شاخص های ارزیابی عملکرد انجمن های علمی ایران را بازنگری و اعلام کرده است. فایل مربوطه که از سال قبل روی سایت انجمن قرار دارد، به پیوست نیز ارائه می شود. از اعضای محترم انجمن درخواست می شود، نظرات خود را در زمینه بهبود عملکرد و افزایش امتیازات و در نتیجه ارتقاء رتبه انجمن از طریق ایمیل زیر منعکس نمایند.

info@irps.org.ir

 shkhese arzyabi anjomanha sal -96.pdf