کارگاه آموزشی کد MCNPX

پرداخت هزینه ثبت نام کارگاه آموزشی کد MCNPX

آزاد

۴،۰۰۰،۰۰۰ ريال

پرداخت هزینه ثبت نام کارگاه آموزشی کد MCNPX

اعضا انجمن و دانشجویان

۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال

پرداخت مبالغ دیگر بصورت دستی :

شرح: 

مبلغ:  (ريال)