دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها – مهر ماه ۹۶

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها را در مهرماه سال ۱۳۹۶ برگزار می نماید.

مدارک مورد نیاز:
۱- کپی کارت ملی
۲- کپی مدرک تحصیلی
۳- یک قطعه عکس
۴- فیش واریزی ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريالی
۵- تکمیل فرم ثبت نام

پرداخت هزینه ثبت نام دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها

۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال