آخرین مدرک کمیسیون بین‌المللی حفاظت رادیولوژیکی

آخرین مدرک کمیسیون بین‌المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) با عنوان “حفاظت رادیولوژیکی در برابر پرتوهای کیهانی در هوانوردی منتشر شد.
توضیحات در آدرس   http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20132  موجود است.