مجله علمی و پژوهشی

با خرسندی به اطلاع اعضای محترم انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران و متخصصین و پژوهش گران عرصه علوم و فنون حفاظت در برابر اشعه می رساند مجله علمی- پژوهشی انجمن با عنوان: "ایمنی و سنجش پرتو، Radiation Safety and Measurement" راه اندازی گردید. پژوهش گران محترم می توانند با مراجعه به وب سایت مجله به آدرس: http://rsm.kashanu.ac.ir مقالات خود را بصورت آنلاین جهت بررسی و چاپ در مجله ارسال نمایند.