۱) اساسنامه به‌ویژه فصلِ سومِ آن را مطالعه کنید؛

۲) از طریق لینک عضویت و ورود اعضاء ثبت نام فرمایید؛

۳) منتظر بمانید تا پاسخی مبنی‌بر واجد شرایط بودنتان برای عضویت انجمن دریافت کنید؛

۴) حق عضویت خود را، بر اساس جدول حق عضویت‌ها، ، به نام “انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران” بپردازید؛ سامانه پرداخت حق عضویت به صورت الکترونیکی در سایت انجمن قرار دارد.

جدول حق عضویت‌ها ( برحسب ریال)

عضویتِ پیوسته۱,۰۰۰,۰۰۰ عضویتِ وابسته۷۰۰,۰۰۰ عضویتِ دانشجویی۳۰۰,۰۰۰ عضویت موسساتی۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵) رسید پرداخت حقِ عضویت خود را به آدرس membership@irps.org.ir ارسال کنید؛

۶) ایمیل پذیرش شما  به‌عنوان یک عضو جدید، برایتان ارسال می‌شود؛

۷) از این‌پس، شما رسماً عضو انجمن حفاظت در برابر اشعه‌ ایران هستید، مگر این‌که عضویت شما لغو شود؛

۸) آدرس ایمیل شما به آدرس اعضای انجمن برای ارسال اخبار مهم اضافه می‌شود.

۹) اگر می‌خواهید گواهی عضویت انجمن برایتان صادر شود، پس از تکمیل عضویت، درخواست صدور گواهی عضویت را از طریق ایمیل به آدرس membership@irps.org.ir  ارسال کنید.

۱۰) تایید دریافت درخواست شما، با ایمیل به شما اطلاع داده می شود؛ نرسیدن این ایمیل به‌دست شما می‌تواند به‌معنای عدم دریافت درخواست شما باشد. در این صورت با شماره ۸۲۰۶۷۳۰۸ تماس بگیرید.

۱۱) گواهی عضویت حداکثر یک ماه پس از تایید دریافت درخواست شما، صادر و از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می شود.

فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت

ماده ۶ :     انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می‌باشد:

۶-۱  عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حفاظت در برابر اشعه، زيست شناسي، زيست شناسي پرتوي، فیزیک کلیه گرایش ها، مهندسی الکترواپتیک، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی فوتونیک، مهندسی رادیوالکترونیک، مهندسی جوش، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی HSE، بهداشت حرفه ای، پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه، مهندسي پزشكي، مهندسي هسته اي، شيمي، شيمي هسته اي، شيمي معدن، مهندسي شيمي، مهندسي الكترونيك، مهندسي كامپوتر، محيط زيست، بهداشت محيط، راديولوژي، پزشكي تخصص راديولوژي، پزشكي تخصص راديوتراپي و پزشكي تخصص هسته اي ‌مي باشند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

صاحبانِ درجه كارشناسي در هریک از این رشته‌ها نیز می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

۶-۲  عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی، و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۶ ـ۱شاغل باشند.

۶-۳  عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته حفاظت در برابر اشعه، زيست شناسي، زيست شناسي پرتوي، فیزیک کلیه گرایش ها، مهندسی الکترواپتیک، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی فوتونیک، مهندسی رادیوالکترونیک، مهندسی جوش، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی HSE، بهداشت حرفه ای، پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه، مهندسي پزشكي،  مهندسي هسته اي، شيمي، شيمي هسته اي، شيمي معدن، مهندسي شيمي، مهندسي الكترونيك، مهندسي كامپوتر، محيط زيست، بهداشت محيط، راديولوژي، پزشكي تخصص راديولوژي، پزشكي تخصص راديوتراپي و پزشكي تخصص هسته اي به تحصیل اشتغال دارند

۶-۴   عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حفاظت در برابر اشعه حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن به‌نحوی مؤثر و ارزنده کمک کرده باشند.

۶-۵   اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن در آیند.

اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده ۷ :  هریک از اعضا سالانه مبلغی را، که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱:  پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲:  اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸ : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۸-۱   استعفای کتبی.

۸-۲   عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره:  تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

تبصره:  تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.