شرکت تجهیزات پرتوپایش جهت آزمایشگاه دزیمتری TLD ، یک نفر از فارغ التحصیلان رشته فیزیک را استخدام مینماید.
متقاضیان محترم میتوانند با مراجعه به وبسایت این شرکت به نشانی http://www.Partopayesh.com و تکمیل و ارسال فرم جذب نیرو ، اطلاعات خود را جهت بررسی ارسال نمایند

.