mja

شهریور ۲۳, ۱۳۹۸

گزارش سال ۲۰۱۸ ICRP منتشر شد

شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

۱۰ نکته کلیدی برای حفاظت پرتویی کارکنان در فلوروسکوپی

۱۰ کلیدی برای حفاظت پرتویی کارکنان در فلوروسکوپی
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

۱۰ نکته کلیدی برای حفاظت پرتویی بیماران در فلوروسکوپی

۱۰ نکته کلیدی برای حفاظت پرتویی بیماران در فلوروسکوپی
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

۱۰ اصل مناسب برای ارجاع مناسب بیمار برای آزمایشهای سی تی اسکن

۱۰ اصل مناسب برای ارجاع مناسب بیمار برای آزمایشهای سی تی اسکن